Niệm Phật kiếp sau sinh làm người nam?

Hỏi : Có lần Thầy bảo cho chúng con biết: “Đạo Phật không có tám mươi bốn ngàn pháp môn”. Vậy con mong Thầy chỉ dạy để mọi người cùng hiểu đúng chánh pháp của đức Phật, không bị 84.000 pháp môn của ngoại đạo lừa đảo. Con còn nghe người ta bảo: “Tu pháp môn niệm Phật (Tịnh Độ), kiếp sau đầu thai lên làm người nam, tiếp tục tu tập dễ hơn”. Có đúng như vậy không thưa Thầy?

Đáp: Tám mưới bốn ngàn pháp môn của Phật giáo chính là do các nhà Đại thừa tự đặt ra để lồng ghép giáo pháp của mình vào pháp môn của đạo Phật để đánh lận tín đồ Phật giáo.

Pháp môn niệm Phật A Di Đà là một pháp trong 84.000 ngàn pháp của Bà La Môn, chứ Phật giáo không có dạy pháp môn này.

Chính đức Phật A Di Đà cũng là một vị Phật tưởng tượng do các vị học giả nghĩ tưởng sinh ra, và dựng lên một thế giới siêu hình Tây Phương Cực Lạc.

Niệm Phật để sanh được làm người nam thì đều này không thể xảy ra được. Vì niệm Phật không thể tương ưng với nam tính. Tại sao vậy?

Các bạn cứ suy ngẫm: bản chất con trai thì thì gan dạ, hiếu động, không sợ hãi, cơ bắp khỏe mạnh, thích mạo hiểm, không rụt rè, không e thẹn, không làm duyên làm dáng, không thích trang điểm làm đẹp, giọng nói ào ào như sóng bổ, không nói thỏ thẻ như con gái, v.v... Nếu con gái muốn tái sanh làm con trai, thì phải tập sống như con trai, vì có tập sống như con trai thì sẽ tương ưng, kiếp sau sẽ làm con trai. Sự kiện này có thể xảy ra được. Còn không tập sống như con trai, thì làm sao sinh làm con trai được. Sự kiện này không thể xảy ra được, phải không các bạn?

Tối ngày cứ ngồi niệm danh hiệu A Di Đà Phật, niệm như vậy để không có niệm khởi (thất nhật nhất tâm bất loạn chuyên trì danh hiệu A Di Đà Phật, dữ chư Thánh chúng hiện tại kỳ tiền...). Tâm không niệm khởi thì tâm tương ưng với cây đá, và như vậy khi chết sẽ tái sinh làm cây đá, chứ làm sao làm người nam được. Cho nên, lối tu tập này không thể tương ưng với cõi Tây Phương Cực Lạc, thì làm sao cầu vãng sanh về cõi ấy được, phải không các bạn? Tu tập như vậy chỉ có tương ưng với cây đá, thì sẽ sinh làm cây đá mà thôi; lý ấy logic rất khoa học, không ai phủ nhận được.

Xưa, có một ngoại đạo tu hạnh con bò, đến xin đức Phật xác định mình tu như vậy có cộng trú với Phạm thiên được không? Nghe hỏi như vậy, đức Phật bảo:

- Thôi! Thôi!!! Đừng có hỏi Ta như vậy.

Vị tu sĩ ngoại đạo van xin đức Phật ba lần, nhờ xác định tu hạnh con bò có đúng như vậy không? Đức Phật mới bảo:

- Tu hạnh con bò thì sẽ thành con bò, chứ làm sao thành Phạm thiên được.

Bởi vì Phạm thiên đâu có sinh hoạt, ăn ngủ giống như con bò. Phạm thiên là những người sống đạo đức không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sanh. Do đó, hạnh con bò làm sao tương ưng với hạnh của Phạm thiên được.

Nghe dạy lời này, vị tu sĩ ngoại đạo không cầm được nước mắt, khóc nức nở và đảnh lễ Phật, xin được tu hành theo giáo pháp và giới luật.

Cho nên muốn sinh ra làm con trai thì phải tập sống như con trai; điều này có thể chấp nhận.

Niệm danh hiệu Phật Di Đà là một vị Phật không có thật. Niệm một vị Phật không có thật, nên tương ưng với cái không thật, cái không thật là ảo tưởng, mà ảo tưởng thì làm sao thành người nam được. Cho nên lời dạy: “Tu pháp môn niệm Phật kiếp sau đầu thai lên làm người nam, tiếp tục tu tập dễ hơn”, đây là lời lừa đảo, lường gạt người nhẹ dạ, non lòng.

Niệm Phật như trong kinh nguyên thủy dạy tức là sống như Phật, làm như Phật, ăn như Phật, ngủ như Phật, đi như Phật, ngồi như Phật, nói như Phật, im lặng như Phật, v.v... Có sống như vậy, làm như vậy, nên mới tương ưng với Phật, vì thế sống cũng tương ưng và đến khi chết cũng tương ưng, nên thành Phật. Còn niệm Phật như Tịnh Độ tông dạy thì thành cây đá, chứ không thể làm Phật, sinh làm người nam được.

Kính thư
Thầy của các con

Trưởng lão Thích Thông Lạc
Và đây là bộ sách của Thầy Thích Thông Lạc mà tác giả Blog đã sưu tập (tạm thời), bạn có thể tải về: Click tại đây
Previous Post
Next Post