Những căn bản của trí

Một người tu theo Phật giáo đều phải hiểu biết sự giải thoát của Phật giáo hoàn toàn do sự HIỂU BIẾT, nhưng hiểu biết thì phải bằng TRÍ TUỆ. Cho nên trong kinh thường gọi là TRÍ:

“Trí biết rằng già chết do duyên sanh. Trí biết rằng không có sanh thì không có già chết. Trí biết rằng trong quá khứ già chết cũng do duyên sanh. Trí biết rằng không có sanh thì không có già chết. Trí biết rằng trong tương lai già chết cũng do duyên sanh. Trí biết rằng không có sanh thì không có già chết. Phàm khi nào có trí về trú pháp, chỗ ấy cũng có trí về tận pháp, hoại pháp, ly tham pháp và diệt pháp”. (111 Tương Ưng tập 2)

Một người tu theo Phật giáo phải thông suốt sáu TRÍ như sau:

1- Trí biết rằng GIÀ CHẾT do duyên SANH.
2- Trí biết rằng không có SANH thì không có GIÀ CHẾT.
3- Trí biết rằng trong quá GIÀ CHẾT cũng do duyên SANH.
4- Trí biết rằng không có SANH thì không có GIÀ CHẾT.
5- Trí biết rằng trong tương lai GIÀ CHẾT cũng do duyên SANH.
6- Trí biết rằng không có SANH thì không có GIÀ CHẾT.

Khi thông suốt sáu trí này thì người ấy có đầy đủ trí về TẬN PHÁP, trí về HOẠI PHÁP, trí về LY THAM, trí về DIỆT PHÁP, nhờ đó tâm họ hoàn toàn giải thoát tức là BẤT ĐỘNG trước các pháp.

Tóm lại trên đây là phần trí hiểu biết  gồm có PHÁP TRÍ và TÙY TRÍ người tu hành theo Phật giáo mà không thông suốt hai trí này thì không thể nào giải thoát.

Trưởng Lão Thích Thông Lạc
Và đây là bộ sưu tập (tạm thời) sách của Thầy Thích Thông Lạc mà tác giả Blog đã download từ các trang web trên, bạn có thể tải về: Click tại đây
Previous Post
Next Post