Con rùa

- Thủa xưa, này các Tỳ - kheo, có một con rùa, vào buổi chiều đang đi kiếm mồi dọc theo bờ sông. Một con giả can, này các Tỳ - kheo, vào buổi chiều, cũng đi tìm mồi dọc theo bờ sông.

- Này các Tỳ - kheo, con rùa từ đằng xa trông thấy con giả can đang đi tìm mồi, thấy vậy liền rụt bốn chân và thứ năm là cổ vào trong mai rùa của mình và nằm bất động, im lặng.

- Này các Tỳ - kheo, con giả can từ đàng xa trông thấy con rùa, đi đến con rùa sau khi đi đến, đứng một bên và nghĩ rằng : " Khi nào con rùa này thò ra thân phần nào và cổ là thứ năm, ngay tại chỗ ấy, ta sẽ nắm lấy, bẻ gãy và ăn".

- Nhưng, này các Tỳ - kheo, vì rằng con rùa không thò ra một thân phần nào và cổ là thứ năm, nên con giả can nhàm chán con rùa và bỏ đi, không nắm được cơ hội.

- Cũng vậy này các Tỳ - kheo, ác ma thường xuyên không gián đoạn, đứng trong tư thế rình mò các Ông với ý nghĩ " Rất có thể ta nắm được để bắt gặp từ con mắt... từ cái lưỡi... hay từ ý ".

- Do vậy, này các Tỳ - kheo, hãy sống hộ trì các căn. Khi mắt thấy sắc, không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì khiến nhãn căn không được chế ngự, khiến tham ái, ưu bi, các ác bất thiện pháp khởi lên, hãy tự chế ngự những nguyên nhân ấy, hộ trì nhãn căn, thực hành hộ trì nhãn căn. Khi tai nghe tiếng... mũi ngửi mùi... lưỡi nếm vị... thân cảm xúc... ý nhận thức các pháp, không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì khiến ý căn không được chế ngự, khiến tham ái, ưu, bi các ác bất thiện pháp khởi lên, hãy tự chế ngự những nguyên nhân ấy, hộ trì ý căn, thực hành hộ trì ý căn. Này các Tỳ - kheo, khi nào các Ông sống hộ trì các căn, thời Ác ma nhàm chán các Ông và sẽ bỏ đi, không nắm giữ được cơ hội, như con giả can đối với con rùa.

Như rùa dấu thân phần,
Trong mai rùa của nó,
Cũng vậy vị Tỳ - kheo,
Thâu nhóm mọi tâm tư,

Không nương tựa một ai,
Không hại một người nào,
Hoàn toàn đạt tịch tịnh,
Không nói xấu một ai.

TRÍCH KINH TƯƠNG ƯNG BỘ, NGUYÊN BẢN PALI . Việt dịch Hoà Thượng Tiến Sĩ Phật Học Thích Minh Châu.
Previous Post
Next Post