Giữ tâm thanh thản

Nếu còn thấy người khác ác xấu thì tâm ta chưa xả. Tâm chưa xả tức là tâm chưa thanh thản, tâm chưa thanh thản mà vội tu Thiền định thì không bao giờ nhập định được. Chỉ khi nào thấy mọi người đều tốt, không có ác ý với ta dù bất cứ việc gì thì tâm ta đã xả, tâm ta đã xả thì nhập định dễ như trở bàn tay.

Xả tâm không phải trong một ngày, một tháng, một năm mà hết được, phải nhiều năm tháng.

Xả tâm không phải trong một lần, hai lần mà hết được, phải nhiều lần, vạn lần.

Thiền định cũng vậy, không phải trong một ngày, hai ngày mà đóng sáu căn được, phải nhiều ngày, nhiều năm tháng.

Vì thế phải bền chí, phải kiên cường, không chùn bước, không thối chuyển tâm.

Người muốn xả tâm được thanh thản, để nhập được Thiền định giải thoát thì phải lập 08 Đức, 12 Hạnh.

08 Đức:

1- Cẩn thận

2- Kỹ lưỡng

3- Dè dặt

4- Kín đáo

5- Im lặng

6- Nhẫn nhục

7- Tùy thuận

8- Bằng lòng

12 Hạnh:

1- Không khoe khoang tài giỏi của mình.

2- Không khoa trương hiểu biết ngoài đời cũng như trong đạo.

3- Không làm Thầy dạy đạo khi còn đang tu.

4- Không bàn Kinh, luận Thiền và nghị luận thế gian.

5- Không nói chuyện tào lao nhảm nhí.

6- Không hành động tự kiêu, tự dắc.

7- Tránh giọng nói ngạo nghễ.

8- Tránh nụ cười mỉa mai khi dể.

9- Tránh nụ cười tự tôn, tự đại.

10- Tránh nhìn liếc xéo, liếc ngang.

11- Tránh dáng đi ngoe nguẩy.

12- Tránh trề môi khi dể người khác.

Nhẫn Xả Tâm và Nén Tâm

1- Nhẫn không thấy mình nhẫn là nhẫn xả tâm.
Nhẫn mà thấy mình nhẫn là nhẫn nén tâm.

2- Nhẫn không có phiền não là nhẫn xả tâm.
Nhẫn mà còn phiền não là nhẫn nén tâm.

3- Nhẫn mà thấy mọi vấn đề không quan trọng là nhẫn xả tâm.
Nhẫn mà còn thấy mọi vấn đề quan trọng là nhẫn nén tâm.

Lợi Ích Của Xả Tâm và Tai Hại Của Nén Tâm

Nén tâm là tự giết mình, xả tâm là tự cứu mình.

Nén tâm là Địa ngục, xả tâm là Thiên đàng.

Nén tâm là ác pháp, xả tâm là thiện pháp.

Nén tâm là nhân ác, xả tâm là nhân thiện.

Nén tâm là quả khổ, xả tâm là quả vui.

Nén tâm là u tối, xả tâm là sáng suốt.

Nén tâm là không Thiền, xả tâm là có Thiền
.
Nén tâm là thiếu trí tuệ, xả tâm là có trí tuệ.

Nén tâm là làm khổ mình, xả tâm là không làm khổ mình.

Nén tâm là ghét đời, xả tâm là yêu đời.

Nén tâm là không thương mình, xả tâm là thương mình.

Trích tâm thư Trưởng lão Thích Thông Lạc gửi 1 cư sĩ
Previous Post
Next Post